Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN NEDRISK B.V.

 

Artikel 1              Definities

 

Advies of Advisering: Het geven van advies, in de ruimste zin des woords en in welke vorm dan ook, met inbegrip van het opstellen van schriftelijke adviezen en het leveren van schriftelijke rapportages.

 

Deelnemer: een aangemelde deelnemer aan een Training. Tenzij de aard of strekking van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden zich daartegen verzet, gelden voor een Deelnemer dezelfde bepalingen als voor een Opdrachtgever.

 

Externe: een derde partij (rechtspersoon of natuurlijk persoon, niet zijnde een werknemer van NEDRISK B.V.) die door NEDRISK B.V. (onder meer) ten behoeve van (assistentie bij) Werkzaamheden tijdelijk is ingehuurd, ingeleend of op andere contractuele basis aan NEDRISK B.V. is gebonden.

 

Locatie: specifiek adres, stad, regio of land waar Werkzaamheden conform de Opdracht moeten worden uitgevoerd.

 

Operaties: uitvoering geven van in een Overeenkomst of Opdracht nader omschreven taken ten behoeve van de Opdrachtgever op een Locatie.

 

Opdracht: de specifieke inhoud of activiteit zoals beschreven in een Overeenkomst.

 

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde een Externe, die met NEDRISK B.V. een Overeenkomst sluit.

 

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen NEDRISK B.V. en een Opdrachtgever;

 

NEDRISK B.V.: Nedrisk B.V., zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Zuidwest Nederland onder dossiernummer 20125943, alsmede werknemers van NEDRISK B.V.

 

Partijen: NEDRISK B.V. en (een) Wederpartij(en) tezamen.

 

Training: (individuele) trainingen, leergangen en andere vormen van opleiding en coaching, met inbegrip van voorlichtingsbijeenkomsten.

 

Wederpartij: een Opdrachtgever en/of Deelnemer.

 

Werkzaamheden: Advisering, Training, Operaties en alle overige in een Opdracht omschreven taken die door NEDRISK B.V. of (ten dele door) Externen worden uitgevoerd conform een door NEDRISK B.V. daartoe aanvaarde Opdracht.

 

 

Artikel 2              Toepasselijkheid

 

2.1          Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle opdrachten aan NEDRISK B.V. ter zake Advisering, Operaties of Training, alsmede op alle Overeenkomsten ter zake tussen NEDRISK B.V. en een Wederpartij. Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen, welke zien op alle hiervoor genoemde werkzaamheden, en een aantal bijzondere bepalingen welke zien op de nadere daarin omschreven werkzaamheden. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de algemene bepalingen en de bijzondere bepalingen, prevaleren de bijzondere bepalingen. Ingeval van gemengde Overeenkomsten gelden de respectieve bijzondere bepalingen voor elk van de in die Overeenkomsten overeengekomen werkzaamheden.

 

2.2          Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk zijn bevestigd door NEDRISK B.V.

 

2.3          Deze Algemene Voorwaarden zijn ook toepasselijk indien voor de uitvoering van de Overeenkomst Externen worden ingeschakeld door NEDRISK B.V.

 

2.4          De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Wederpartijen wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.5          De Opdrachtgever met wie eenmaal op deze Algemene Voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en NEDRISK B.V.

 

2.6          Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, dan wel uit een Overeenkomst, nietig zijn en/of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden dan wel de betreffende Overeenkomst van kracht en toepasselijk. De Wederpartij zal alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht moet worden genomen – één en ander uitsluitend ter definitieve beoordeling door NEDRISK B.V.

 

 

Artikel 3              Geldigheidstermijn offertes, opties en aanbiedingen

 

3.1          Aanbiedingen van NEDRISK B.V. die niet op verzoek of in overleg met een Wederpartij zijn gedaan, zijn steeds vrijblijvend.

 

3.2          Door NEDRISK B.V. op verzoek van of in overleg met een Wederpartij uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn tot steeds twee weken na dagtekening geldig en verlopen automatisch zonder nadere kennisgeving door NEDRISK B.V. Zulks geldt ook voor een door een Opdrachtgever of Deelnemer genomen optie op deelname aan één of meerdere Trainingen.

 

3.3          De prijzen die gehanteerd worden in aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.

 

3.4          Een samengestelde offerte, prijsopgave of aanbieding verplicht NEDRISK B.V. niet om een gedeelte van de Opdracht uit te voeren tegen een al dan niet evenredig deel van de opgegeven prijs.

 

 

Artikel 4              Totstandkoming, opschorting en einde van Overeenkomsten

 

4.1          De Overeenkomst tussen NEDRISK B.V. en de Wederpartij komt tot stand door het ondertekenen en retourzending van de toegezonden offerte(s), door ondertekening van schriftelijke bevestiging(en) door zowel NEDRISK B.V. als de Wederpartij, dan wel door middel van schriftelijke bevestiging door NEDRISK B.V. van telefonisch of elektronisch gemaakte afspraken.

 

4.2          Een Overeenkomst eindigt doordat Partijen aan hun verplichtingen uit die Overeenkomst hebben voldaan, dan wel door het bereiken van een datum die in een Overeenkomst staat vermeld als de door Partijen bedoelde einddatum.

 

4.3          NEDRISK B.V. is gerechtigd een Overeenkomst eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk te ontbinden in de volgende gevallen:

–          de Wederpartij voldoet ook na in gebreke te zijn gesteld niet aan zijn verplichtingen jegens NEDRISK B.V.;

–          de Wederpartij komt in een situatie van surséance van betaling of faillissement te verkeren;

–          de situatie op een Locatie verandert zodanig ten opzichte van het moment waarop de Overeenkomst werd gesloten, dat in redelijkheid niet van NEDRISK B.V. dan wel door NEDRISK B.V. ingeschakelde Externen kan worden verwacht dat de verplichtingen uit de Overeenkomst door hen (onverkort) worden nagekomen, één en ander ter uitsluitende beoordeling van NEDRISK B.V.

 

4.4          NEDRISK B.V. is gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten indien en zodra Opdrachtgever enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt. In dat geval komen de kosten van de opschorting voor rekening van Opdrachtgever.

 

4.5          Na (voortijdige) beëindiging van een Overeenkomst blijven die bepalingen van kracht die naar hun aard of strekking van kracht dienen te blijven, zoals, doch niet uitsluitend:

art. 18 (intellectuele eigendom), artikel 19 (geheimhouding) en artikel 21 (aansprakelijkheid).

 

 

HOOFDSTUK II – TRAININGEN

 

Artikel 5              Vervanging

 

5.1          De Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om opgegeven Deelnemers kosteloos te vervangen voordat de Training is begonnen. Indien voor een goede uitvoering van een Training gegevens over de Deelnemers moeten worden verstrekt, draagt de Opdrachtgever er zorg voor dat de gegevens van vervangende Deelnemers tijdig bij NEDRISK B.V. bekend zijn.

 

5.2          Een Deelnemer aan Trainingen met een open inschrijving kan bij verhindering in zijn/haar plaats kosteloos zorgdragen voor een vervanger, indien dit tijdig voor de aanvangsdatum van de Training aan NEDRISK B.V. wordt medegedeeld. Uitzonderingen hierop zijn Deelnemers aan individuele coaching of individuele coachingstrajecten, Deelnemers aan Trainingen waarvoor een intakegesprek of andere individuele evaluatie nodig is, alsmede Deelnemers aan Trainingen die op maat zijn samengesteld en Deelnemers aan Trainingen waarvoor de Deelnemer basiskwalificaties nodig heeft die de vervanger niet bezit.

 

5.3          In een geval als in bedoeld in het voorgaande lid blijft de Overeenkomst met de verhinderde Deelnemer onverkort in stand totdat tussen NEDRISK B.V. en de door de Deelnemer voorgestelde vervanger een Overeenkomst is gesloten.

 

 

Artikel 6              Annulering van Trainingen door Opdrachtgevers en Deelnemers

 

6.1          De Opdrachtgever of Deelnemer kan Trainingen schriftelijk annuleren tot vier weken voor aanvang van eerste Trainingsdag. De annuleringkosten bedragen alsdan 20 procent van het daarvoor geheven tarief.

 

6.2          Bij annulering door de Opdrachtgever of Deelnemer binnen vier weken voor de aanvang van een Training of leergang is het volledige overeengekomen dan wel het gebruikelijk door NEDRISK B.V. daarvoor geheven tarief verschuldigd.

 

6.3          Annulering van individuele Trainingen dient te geschieden tot 4 weken voor aanvang van de datum waarop de eerste Trainingsactiviteit of afspraak plaatsheeft. De Opdrachtgever is alsdan 25 procent van het daarvoor geheven tarief verschuldigd.

 

6.4          Bij beoordeling of annuleringen tijdig zijn geschied, geldt de datum van het poststempel op de kennisgeving van annulering als annuleringsdatum.

 

 

Artikel 7              Annulering van en wijzigingen in Trainingen door NEDRISK B.V.

 

7.1          NEDRISK B.V. heeft het recht om zonder opgave van redenen Trainingen te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op volledige terugbetaling van reeds aan NEDRISK B.V. betaalde bedragen. NEDRISK B.V. is te allen tijde en zonder opgave van redenen gerechtigd de datum, het tijdstip de tijden en de locatie van een Training te wijzigen. Indien NEDRISK B.V. van oordeel is dat van de Opdrachtgever in redelijkheid niet gevergd kan worden dat deze de gewijzigde omstandigheden accepteert, kan NEDRISK B.V. besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

 

7.2          Het staat NEDRISK B.V. steeds vrij de inhoud en opzet van een Training te wijzigen en de trainers en het trainingsmateriaal te vervangen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op teruggave van reeds betaalde bedragen en zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op enige vorm van schadevergoeding. NEDRISK B.V. zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van hierboven bedoelde wijzigingen.

 

7.3          NEDRISK B.V. behoudt zich het recht voor om Trainingen of delen daarvan door Externen te laten verzorgen.

 

 

Artikel 8              Uitsluiting van deelname

 

8.1          NEDRISK B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgave van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname voor aanvang van Trainingen. Indien het een Training met een open inschrijving betreft, heeft iedere uitgesloten Deelnemer recht op terugbetaling van het volledige aan NEDRISK B.V. betaalde bedrag. Indien het een besloten Training betreft kan NEDRISK B.V. om redenen van billijkheid besluiten om de Opdrachtgever een evenredig deel van het verschuldigde bedrag terug te betalen.

 

8.2          NEDRISK B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om Deelnemers die meer dan één uur te laat komen uit te sluiten van deelname aan de Training. In dat geval is NEDRISK B.V. niet gehouden tot terugbetaling van het reeds door Deelnemer of Opdrachtgever betaalde bedrag of een evenredig deel daarvan.

 

8.3          NEDRISK B.V. behoudt zich voorts het recht voor om Deelnemers onmiddellijk uit te sluiten van verdere deelname aan Trainingen in geval Deelnemers zich misdragen of ongepast dan wel onaangepast gedrag vertonen. In dat geval is NEDRISK B.V. geen terugbetaling van het reeds door Deelnemer of Opdrachtgever betaalde of een evenredig deel daarvan verschuldigd.

 

 

Artikel 9              Inspanningsverbintenis

 

NEDRISK B.V. zal naar haar beste inzicht en vermogen Trainingen verzorgen volgens de vereisten van goed vakmanschap. Alle door NEDRISK B.V. verzorgde Trainingen zijn en blijven evenwel gebaseerd op inspanningsverplichtingen. Opdrachtgevers kunnen geen aanspraak maken op het behalen van diploma’s, certificaten, aantekeningen en andere kwalificaties door het enkele volgen van Trainingen bij NEDRISK B.V.

 

 

HOOFDSTUK III – ADVIEZEN

 

Artikel 10            Vorm van levering

 

10.1       Adviezen worden door NEDRISK B.V. gegeven conform de daartoe strekkende Overeenkomst (met inbegrip van specificaties en financiële bepalingen), welke door NEDRISK B.V. uitdrukkelijk is aanvaard.

 

10.2       NEDRISK B.V. levert een schriftelijk advies aan de Opdrachtgever in de vorm en oplage zoals in de Overeenkomst is vastgelegd.

 

 

Artikel 11            Onderbouwing

 

11.1       NEDRISK B.V. baseert een Advies op de informatie die de Opdrachtgever gevraagd en ongevraagd aan NEDRISK B.V. in het kader van de Opdracht verstrekt, en waar nodig en mogelijk op informatie die door NEDRISK B.V. zelfstandig is verzameld in het publiek domein.

 

11.2       NEDRISK B.V. is niet verplicht een Advies (mede) te baseren op informatie waarover NEDRISK B.V. beschikt, maar die niet in het publiek domein beschikbaar is.

 

11.3       NEDRISK B.V. spant zich in om, in het licht van de specifieke aard en strekking van een door NEDRISK B.V. aanvaarde Opdracht, een Advies te baseren op relevante actuele feiten en omstandigheden, voor zover NEDRISK B.V. geacht kan worden die feiten en omstandigheden te kennen vanwege het feit dat deze kennis tot het publiek domein behoort.

 

11.4       NEDRISK B.V. richt zich bij het opstellen van een Advies naar op dat Advies toepasselijke en aanvaarde internationale richtlijnen en normen waaruit de “state of the art” kan blijken, zoals, bijvoorbeeld, verwoord in de ten tijde van aanvaarding van de Adviesopdracht geldende versies van:

–          ISO 22399;

–          BS 25999;

–          HB 221;

–          SI 24001;

–          NFPA 1600.

 

 

HOOFDSTUK IV – INLENING VAN DERDEN

 

Artikel 12            Bevoegdheid en verplichtingen van NEDRISK B.V.

 

12.1       NEDRISK B.V. is bevoegd om zonder voorafgaand overleg met de Opdrachtgever voor de uitvoering van Werkzaamheden (een) Externe(n) in te schakelen op basis van een met die Externe(n) gesloten Overeenkomst.

 

12.2       Kosten voor de inzet van Externe(n) worden door NEDRISK B.V. in rekening gebracht aan Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk van tevoren anders met de Opdrachtgever is overeengekomen.

 

 

Artikel 13            Garanties van de Externe

 

13.1       De Externe staat er jegens NEDRISK B.V. voor in dat hij over de professionele kwaliteiten en kwalificaties beschikt die vereist zijn voor het verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden.

 

 

Artikel 14            Verhouding Externe – Opdrachtgever

 

14.1       NEDRISK B.V. zal in haar contractuele relatie met de Externe overeenkomen

dat de Externe zich op de Locatie alwaar hij Werkzaamheden verricht zal gedragen naar de daar geldende – en door Opdrachtgever voorafgaand aan de werkzaamheden kenbaar gemaakte – algemene of bijzondere regels.

 

14.2           De Opdrachtgever verplicht zich de Externe in het licht van het vorige lid zoveel mogelijk te instrueren of te informeren, ter aanvulling van de bij de Externe aanwezige kennis op dat gebied.

14.3           NEDRISK B.V. zal in haar contractuele relatie met de Externe overeenkomen

dat de Externe zich zal houden aan de bij de (organisatie van de) Opdrachtgever geldende richtlijnen en van toepassing zijnde huisregels. De Opdrachtgever zal de Externe dienaangaande zo volledig en juist mogelijk instrueren.

 

14.4       Indien de instructies aan een Externe van de Opdrachtgever onverenigbaar zijn of lijken met de juiste uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden (zulks ter uitsluitende beoordeling van de Externe dan wel NEDRISK B.V.), wordt NEDRISK B.V. onverwijld op de hoogte gesteld van die onverenigbaarheid. De in dat geval door NEDRISK B.V. bepaalde oplossing is bindend voor beide partijen.

 

 

HOOFDSTUK V                 OPERATIES

 

Artikel 15            De Operaties

 

15.1       Tenzij in de betreffende Opdracht uitdrukkelijk anders is bepaald, vinden de Werkzaamheden inzake Operaties plaats onder leiding en toezicht van Opdrachtgever. NEDRISK B.V. is derhalve niet verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat van de betreffende Werkzaamheden.

 

15.2       Onverminderd het bepaalde in artikel 15.1 verplicht NEDRISK B.V. zich om naar beste kunnen de betreffende Werkzaamheden inzake Operaties te verrichten.

 

15.3       NEDRISK B.V. is gerechtigd om haar Werkzaamheden inzake Operaties op te schorten voor de duur dat naar het redelijke oordeel van NEDRISK B.V. de veiligheid van de voor of namens NEDRISK B.V. werkzame personen niet kan worden gewaarborgd.

 

HOOFDSTUK VI                ALGEMENE BEPALINGEN

 

 

Artikel 16            Tarieven

 

16.1       Tariefindicaties die zijn uitgebracht ten behoeve van de Wederpartij hebben geen algemene gelding tenzij met een Wederpartij schriftelijk een langlopende overeenkomst met bindende tarieven wordt aangegaan.

 

16.2       Tariefindicaties voor Deelnemers aan Trainingen met een open inschrijving zullen tenminste eenmaal per jaar bekend worden gemaakt, middels prijslijsten en/of websites en/of folders en/of prospectussen, etc. Deze indicaties zijn niet bindend. Enkel het tarief dat NEDRISK B.V. bij bevestiging van deelname meedeelt aan de Deelnemer is bindend.

 

16.3       Voor iedere Opdracht of afzonderlijk in rekening te brengen deelopdracht zal door NEDRISK B.V. op individuele basis een offerte worden uitgebracht, tenzij NEDRISK B.V. ervoor kiest een gespecificeerde offerte voor meerdere deelopdrachten tezamen uit te brengen.

 

16.4       NEDRISK B.V. heeft het recht te allen tijde de tarieven te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging aan de Wederpartij, de op dat moment overeengekomen prijs zal blijven gelden, tenzij de Opdracht wordt uitgesteld en naar een later datum wordt verschoven, in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing zal zijn.

 

16.5       Indien tussen NEDRISK B.V. en de Wederpartij geen prijs is overeengekomen, geldt de op dat moment door NEDRISK B.V. normaal berekende prijs. Is een dergelijke normale prijs nog niet vastgesteld, dan wordt door NEDRISK B.V. een naar haar goeddunken redelijke prijs in rekening gebracht.

 

16.6       Alle genoemde tarieven zijn in Euro’s en zijn exclusief BTW.

 

16.7       NEDRISK B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk-, typ-, en zetfouten in tariefindicaties van welke aard dan ook.

 

 

Artikel 17            Betaling

 

17.1       Betaling aan NEDRISK B.V. dient te geschieden binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur, op de daarvoor door NEDRISK B.V. aangewezen bank- of girorekening.

Betaling dient te geschieden in Euro’s.

 

17.2       Bij niet-tijdige betaling is de Wederpartij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling door NEDRISK B.V. vereist is. De Wederpartij is alsdan wettelijke handelsrente verschuldigd.

 

17.3       Reiskosten, verblijfskosten en kosten die Deelnemers maken, zijn voor rekening van de Deelnemer zelf.

 

17.4       Alle kosten die NEDRISK B.V. redelijkerwijs moet maken in verband met aan de Wederpartij toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van diens betalingsverplichtingen jegens NEDRISK B.V. zijn voor rekening van de Wederpartij. Hieronder zijn begrepen kosten van interne administratieve afhandeling en alle (buiten-)gerechtelijke (incasso-)kosten en kosten in verband met externe (rechts)bijstand.

 

 

Artikel 18            Intellectuele eigendom

 

18.1       Uitsluitend bij NEDRISK B.V. en/of haar licentiegevers, dan wel bij de door NEDRISK B.V. ingeschakelde derden, waaronder ook Externen, berust het auteursrecht, databankenrecht, merkrecht, octrooirecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten op:

– Trainingen en alle andere daarmee in verband staande en in de of ten behoeve van de Training gebruikte materialen;

– Adviezen en rapporten, voorstellen en alle andere resultaten of bescheiden die voortkomen uit de Opdracht of andere werkzaamheden van NEDRISK B.V. of haar vertegenwoordigers;

– de door NEDRISK B.V. uitgegeven catalogi en folders.

 

18.2       Alle van of namens NEDRISK B.V. in het kader van de Werkzaamheden verkregen informatie en werkmateriaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de Opdrachtgever en/of Deelnemer.

 

18.3       Het is de Opdrachtgever en/of Deelnemer niet toegestaan verkregen informatie of materiaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken tenzij voor individueel gebruik of gebruik in de eigen organisatie en behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van NEDRISK B.V.

 

 

Artikel 19            Geheimhouding

 

19.1       De Opdrachtgever en Deelnemer behandelen alle in het kader van Werkzaamheden aan hen ter beschikking gestelde informatie, documenten en overige materialen, waaronder uitdrukkelijk ook Adviezen en overige rapporten en Trainingsmaterialen, als vertrouwelijke informatie die slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van NEDRISK B.V. met derden mag worden gedeeld. De duur van de geheimhoudingsplicht is in beginsel onbeperkt

 

19.2       Niet als vertrouwelijke informatie wordt beschouwd:

–              Informatie die reeds op het moment van vertrekking door NEDRISK B.V. aan de ontvangende partij(en) deel uitmaakte van het publiek domein;

–              Informatie die, na verstrekking door NEDRISK B.V. aan de ontvangende partij(en) via derden op rechtmatige wijze in het publiek domein terecht is gekomen;

–              Informatie die door derden zonder plicht tot geheimhouding aan de Opdrachtgever of Deelnemer is verstrekt.

 

 

 

Artikel 20            Geen overdracht van rechten

 

Een Overeenkomst strekt op geen enkele wijze tot overdracht of licentiëring van enig intellectueel eigendomsrecht ten aanzien van verstrekte informatie of materialen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen met NEDRISK B.V.

 

 

Artikel 21            Aansprakelijkheid en overmacht

 

21.1       Indien NEDRISK B.V. aansprakelijk mocht zijn, is zulke aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

 

21.2       NEDRISK B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot: gevolgschade, schade door gederfde inkomsten uit bedrijf of arbeid, schade door gederfde winst, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van verhoogde belastingaanslagen.

 

21.3       In alle gevallen waarin NEDRISK B.V. desalniettemin gehouden is tot betaling van vergoeding van schade, ongeacht de wettelijke grondslag van de aansprakelijkheid en in alle gevallen per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, is haar aansprakelijkheid te allen tijde en zonder uitzondering beperkt tot vergoeding van directe schade tot tweemaal het door NEDRISK B.V. voor de betreffende Werkzaamheden aan de Wederpartij in rekening gebrachte bedrag, zulks echter met een maximum van 50.000 (vijftigduizend) Euro.

 

21.4       Deelnemers aan Trainingen waarbij al dan niet gevaarlijke fysieke oefeningen worden verricht, worden van de risico’s van die oefeningen op de hoogte gesteld. Opdrachtgever zal NEDRISK B.V. vrijwaren tegen eventuele aanspraken van werknemers van Opdrachtgever, voor zover deze aanspraken voortkomen uit het deelnemen van genoemde werknemers aan Trainingen.

 

21.5       Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de Werkzaamheden door Externen aan NEDRISK B.V. kunnen worden tegengeworpen, zullen door NEDRISK B.V. ook aan de Wederpartij kunnen worden tegengeworpen.

 

21.6       Indien er sprake is van Deelnemers welke werknemers betreffen van Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de (correcte) naleving door Deelnemers van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en enige Overeenkomst en vrijwaart Opdrachtgever NEDRISK B.V. tegen alle claims, schade en kosten die kan (kunnen) ontstaan als gevolg van niet (correcte) naleving door Deelnemers van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en enige Overeenkomst.

 

21.7       De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien die schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van NEDRISK B.V. en/of haar leidinggevende ondergeschikten. Iedere vordering jegens NEDRSIK B.V., behalve die welke door NEDRISK B.V. is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

 

21.8       NEDRISK B.V. is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, waaronder begrepen bedrijfsblokkades, stakingen, prik- en stiptheidsacties en uitsluiting, vertraagde verstrekking aan NEDRISK B.V. van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten, ziekte van voor NEDRISK B.V. werkzame personen, ongevallen alsmede van buitenaf komende gevaren die de veiligheid van voor NEDRISK B.V. werkzame personen in gevaar brengen.

 

 

 

Artikel 22            Klachtenprocedure

 

22.1       Klachten over werknemers van NEDRISK B.V. of Externen dienen door de Opdrachtgever of Deelnemer binnen veertien dagen na de datum waarop een klachtwaardige gedraging heeft plaatsgevonden, te worden gemeld aan NEDRISK B.V., in de vorm van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten opdat NEDRISK B.V. zo adequaat mogelijk kan reageren.

 

22.2       Indien een klacht gegrond is, zal NEDRISK B.V. allereerst trachten de Werkzaamheden alsnog zo te (laten) verrichten zoals overeengekomen, tenzij zulks inmiddels aantoonbaar niet meer zinvol is. Dit laatste moet door de Deelnemer of Opdrachtgever schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

 

22.3       Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is NEDRISK B.V. slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 21.

 

 

Artikel 23            Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

23.1       Geschillen voortvloeiende uit enige Overeenkomst tussen NEDRISK B.V. en een Wederpartij zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.

 

23.2       Alvorens Partijen zich tot de rechter wenden zullen zij zich tot het uiterste inspannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

23.3       Op elke overeenkomst tussen NEDRISK B.V. en een Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ongeacht de Locatie waar (een deel van) de Werkzaamheden worden uitgevoerd. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (1980) is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

Artikel 24            Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 

24.1       Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland en zijn verder te raadplegen via www.nedrisk.com.

 

24.2       In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst ervan steeds bepalend.

 

24.3       De opschriften boven de artikelen dienen slechts ter ondersteuning van de leesbaarheid, en kunnen niet worden aangewend voor de uitleg van bepalingen.

 

24.4       Van toepassing op Overeenkomsten tussen NEDRISK B.V. en haar Opdrachtgevers en Deelnemers is steeds de laatst gedeponeerde versie van deze Algemene Voorwaarden, c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden